0265 348 086 suseni@cjmures.ro

STRATEGIA PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ
A UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE SUSENI, JUDEȚUL MUREȘ
pentru perioada 2014 – 2020

Ca iniţiatori ai documentului, Consiliul Local şi Primăria Comunei Suseni, ne angajăm să depunem toate eforturile necesare evoluției comunei, pentru că dorim să asigurăm condiţii mai bune de trai locuitorilor acestei comunei şi generaţiilor viitoare. Implementând împreună strategia locală, dăm comunității posibilitatea de a-şi aduce contribuţia la creşterea gradului de bunăstare, de a fi actori activi în procesul de evoluție a comunei nostru.

Prezenta lucrare are ca obiectiv realizarea unui document care să exprime aspiraţiile de dezvoltare ale comunităţii, care să abordeze onest problemele locale, bazându-se pe potenţialul local de dezvoltare. Deși este realizată de către administrația publică locală, Strategia va sta la baza inițiativelor tuturor persoanelor juridice care derulează activitate pe teritoriul comunei Suseni.

Necesitatea acestei lucrări apare în contextul României ca țară a Uniunii Europene şi a accesării fondurilor comunitare. Acest lucru creează pe de o parte oportunitatea dezvoltării durabile a comunităţilor cu ajutorul fondurilor europene, dar în același timp se creează noi presiuni asupra competitivității economiei locale. Valorificarea acestor noi oportunităţi cere însă alocarea unor resurse semnificative din partea actorilor locali, atât la nivelul capacității administrative necesare pentru accesarea, implementarea şi monitorizarea adecvată a acestor fonduri, cât şi de ordin financiar, de furnizare a cofinanțării obligatorii.

În consecință, este necesară stabilirea de priorități clare a inițiativelor de dezvoltare, fundamentată pe o analiză riguroasă a situației locale specifice, astfel încât să fie maximizat impactul socio-economic al acestor investiții, în contextul resurselor inevitabil limitate disponibile pentru mobilizare în orizontul de timp 2014 – 2020.