0265 348 086 suseni@cjmures.ro

Hotarari

HOTARAREA Nr.1 din16 februarie 2018 Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Suseni
HOTARAREA NR.2 din 16 februarie 2O18 privind validarea modificarilor facute in bugetul local pe anul 2o17
HOTARAREA NR. 3 din 16 februarie 2018 privind aprobarea utilizarii excedentului rezultat la inchiderea exercitiului bugetar al anurui 2017
HOTARAREA NR. 4 din 16 februarie 2O18 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018
HOTARAREA NR. 5 din 16.02.2018 Privind modificarea Programului anual de achizitii publice al comunei Suseni pentru anul 2018
HOTARAREA Nr. 6 din 16 februarie 2018 privind depunerea unui proiect aferent Masurii M6/6B - Ocrotirea mostenirii rurale si dezvoltarea turismului - Componenta A prevazuta in strategia de dezvoltare Locala 2014-2020 a Gal Defileul Muresului Superior, pentru achizitionarea unui sistem de sononizare
HOTARAREA Nr. 7 din 16 februarie 2018 privind aprobarea structurii retelei scolare pe anul 2018 - 2019 de pe raza comunei Suseni, judetul Mures
HOTARAREA NR.8 din 16 februarie 2018 privind aprobarea incheierii unui protocol de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public "OPERATIVITATE IN INTERVENTIE IN INTERVENTIE PENTRU SIGURANTA COMUNITATII"
HOTARAREA nr. 9 din 16 februarie 2018 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2018 ce vor fi excutate beneficiarii de ajutor social in conformitate cu prevederite Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARAREA NR.10 din data de 16 februarie 2018 privind participarea comunei Suseni ca asaciat la infiintarea ASOCTATIEI "ZONA MURESULUI SUPERIOR"
HOTARAREA NR. 11 din 23 februarie 2O18 privind rectificarea bugeturui local pe anul 2018
HOTARAREA NR. 12 din 23 Februarie 2018 privind aprobarea valorii de investifie si a solicitarii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului a proiectutui: "LUCRARI DE ASFALTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA DE INTERES LOCAL in comuna Suseni, JUDETUL MURES"
HOTARAREA NR. 13 din 23.02.2018 privind actualizarea Planului de Analiza Si Acoperire a Riscurilor pentru comuna Suseni
HOTARAREA NR. 14 din 27 aprilie 2O18 privind rectificarea bugetului locar pe anul 2018
HOTARAREA NR. 15 din 27 aprilie 2018 privind aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul I 2018
HOTARAREA Nr. 16 din 27 aprilie 2018 privind aprobarea valorii de investilie si a solicitarii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului a proiectului: "ACHIZITIONARE UTILAJ SI ECHIPAMENTE DE CATRE COMUINA SUSENI, JUDETUL MURES"
HOTARAREA Nr.17 din 3 mai 2018 privind modificarea HCL nr.64/2017 privind stabilirea destinatiei si a pretului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica a comunei Suseni, administrat de R.N.P. -Romsilva. in cantitate de 313 mc din APV nr. 6623 UP.3 Sacal Si APV 6633 UP.3 Sacal
HOTARAREA Nr.18 din 27 aprilie 2018 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locul in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii
HOTARAREA Nr.19 din 27 aprilie 2018 privind valorificarea materialelor recuperate din lucrarea de reabilitare si modernizare a Gradinitei din localitatea Suseni,judetul Mures
HOTARAREA Nr.20 din 27 aprilie 2018 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Comunei Suseni a imobilului-teren intravilan -in suprafata de 1000 mp ,avand categoria de folosinta arabil,inscris in CF nr. 50707/Suseni
HOTARAREA Nr.21 din 27 apritie 2018 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Suseni a imobilului-teren intravilan -in suprafata de 2OO2 mp ,avand categoria de folosinta arabil,inscris in CF nr.50015/Suseni
HOTARAREA Nr.22 din 27 aprilie 2018 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Comunei Suseni a imobilului-teren extravilan -in suprafata de 27OO mp ,avand categoria de folosinta arabil,inscris in CF nr. 50253/Suseni
HOTARAREA Nr.23 din 27 aprilie 2018 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Comunei Suseni a imobitutui-teren intravitan -in suprafata de 1167 mp,avand categoria de fotosinta neproductiv,inscris in CF nr.50424/Suseni
HOTARAREA Nr.24 din 27 aprilie 2018 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Comunei Suseni a imobilului-teren intravilan -in suprafata de 2131 mp ,avand categoria de folosinta neproductiv,inscris in CF nr.50426/Suseni
HOTARAREA Nr.25 din 27 aprilie 2018 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Comunei Suseni a imobilului-teren intravilan -in suprafata de 5600 mp ,avand categoria de folosinta neproductiv,inscris in CF nr.50123/Suseni
HOTARAREA Nr.26 din 18 MAI 2018 privind alegerea pregedintelui de Sedinti al Consiliului Local Suseni
HOTARAREA NR. 27 din 18 mai 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
HOTARAREA NR. 28 din 29 iunie 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
HOTARAREA NR.29 din 29 iunie 2018 privind aprobarea incheierii exercitiului financiar contabil si executia bugetului local pe anul 2017
HOTARAREA NR 30 din 29 iunie 2018 privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului comunei Suseni, la finele anului 2017
HOTARAREA nr. 31 din 29 iunie 2018 privind inscrierea provizorie in domeniul public al Comunei Suseni a imobilului- teren intravilan, in suprafata de 912 mp situat in localitatea Suseni, judetul Mures
HOTARAREA nr. 32 din 29 iunie 2018 privind inscrierea provizorie in domeniul public al Comunei Suseni a imobilului- teren intravilan, in suprafata de 1296 mp situat in localitatea Suseni, judetul Mures
HOTARAREA Nr. 33 din 29 iunie 2018 privind inscrierea provizorie in Cartea Funciari a comunei Suseni a unor imobile situate in extravilan (Drumuri de acces, ganturi, canale, terenuri neproductive) pe proprietar Comuna Suseni, conform lucrarilor de inregistrare sistematica
HOTARAREA Nr. 34 din 29 iunie 2018 privind aprobarea planului de ocupare al functiilor publice din cadrul Primariei comunei Suseni,judetul Mures,pentru anul 2018
HOTARAREA Nr.35 din 29 iunie 2018 Privind aprobarea achitarii contravalorii cantitatii de 139O mc apa potabila pierduta in urma unor defectiuni tehnice constatate la conducta de apa din fata proprietatilor de la nr.458 din Suseni,de la nr.221 din Luieriu, de la pompele de apa din localitatea Suseni, de la nr.184 din Suseni, de la nr.202 din Luieriu, de la nr.189 din Luieriurde la nr.295 din Luieriu si solicitarea aprobarii platii de la bugetul locat a cantitatii de apa pierduta
HOTARAREA Nr.36 din 29 iunie 2018 Privind insusirea rapoartelor de evaluare a unor imobile -proprietati imobiliare de tip teren liber- situate in Comuna Suseni si aprobarea valorii de inchiriere/concesiune pe an
HOTARAREA Nr.37 din 14.08.2018 privind aprobarea documentatiei de inchiriere a terenurilor intravilane situate in domeniul privat al Comunei Suseni, inscrise in CF nr 50123/Suseni, CF nr 50424/Suseni, CF nr 50015/Suseni, CF nr 50253/Suseni, CF nr 50426/Suseni si CF nr 50707/Suseni
HOTARAREA nr.38 din 14.08.2018 privind alegerea presedintelui de sectie al Consiliului local Suseni
HOTARAREA Nr.39 din 14 august 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
HOTARAREA Nr. 40 din 14 august 2018 privind aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul II 2018
HOTAREREA Nr. 41 din 14 august 2018 privind aprobarea Parteneriatului dintre Comuna Suseni si Asociatia sportiva festival Suseni - Suseni si acordarea de la bugetul local, anual, a sumelor necesare platii cheltuielilor curente pentru desfasurarea activitatilor sportive
HOTARAREA Nr. 42 din 14.08.2018 privind suplimentarea Programului anual de achizitii publice al Comunei Suseni pentru anul 2018
HOTARAREA Nr. 43 din 14 august 2018 privind insusirea si aprobarea situatiei terenurilor disponibile aflate in domeniul privat al Comunei Suseni
HOTARAREA Nr. 44 din 14 august 2018 privind atribuirea in folosinta gratuita a unui teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala pe durata existentei constructiei
HOTARAREA NR. 45 din 28 septembrie 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
HOTARAREA NR 46 din 28 septembrie 2018 privind suplimentarea Programului anual de achizitii publice al comunei Suseni pentru anul 2018
HOTARAREA NR 47 din 28 septembrie 2018 privind acordarea burselor scolare pentru anul 2018-2019
HOTARAREA NR 48 din 28 septembrie 2018 privind stabilirea destinatiei si a pretului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica a comunei Suseni, administrat de R.N.P.-Romsilva , in cantitate de 178 mc din APV nr 6664 UP.3 Sacal s APV 6657 UP.3 Sacal
HOTARAREA NR 49 din 28 septembrie 2018 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Suseni pentru anul 2018-2019
HOTARAREA NR 50 din 28 septembrie 2018 privind modificarea si completarea preambulului HCL Suseni nr 31 si 32 din 29.06.2018 privind inscrierea provizorie in domeniul public al Comunei Suseni a imobilului teren intravilan in suprafata de 912 mp, respectiv in suprafata de 1296 mp, situate in localitatea Suseni, judetul Mures
HOTARAREA NR 51 din 28 septembrie 2018 privind modificarea si completarea preambulului HCL Suseni nr 33 din 29.06.2018 privind inscrierea provizorie in Cartea Funciara a Comunei Suseni a unor imobile situate in extravilan pe proprietar Comuna Suseni, conform lucrarilor de inregistrare sistematica
HOTARAREA NR 52 din 05 actombrie 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
HOTARAREA NR 53 din 5 octombrie 2018 privind includerea in inventarul domeniului public al Comunei Suseni a unui buldoexcavator
HOTARAREA NR 54 din 5 octombrie 2018 privind includerea in domeniul public al Comunei Suseni a unui sistem de sonorizare
HOTARAREA NR 55 din 22 octombrie 2018 privind avizarea documentatiilor pentru delegarea gestiunii activitatiilor de colectare si transport a deseurilor municipale si a altor fluxuri de deseuri si operarea statiei de transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor Municipale solide din Judetul Mures pentru Comuna Suseni din zona 4 Reghin
HOTARAREA NR 56 din 16 noiembrie 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
HOTARAREA NR 57 din 16 noiembrie 2018 privind aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul III 2018
HOTARAREA NR 58 din 16 noiembrie 2018 privind respingerea diminuarii suprafetei de 196,880 ha izlaz comunal identificat in CF nr 50910/Rastolita apartinand de domeniul privat al Comunei Suseni si inscrierea suprafetei de 181,4297 ha, conform documentatiei tehnice cadastrale anexate
HOTARAREA NR 59 din 16 noiembrie 2018 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Suseni
Hotararea nr 60 din 13 decembrie 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
Hotararea nr 61 din 13 decembrie 2018 privind invalidarea mandatului de consilier local al d-lui Negrea Aurel
Hotararea nr 62 din 13 decembrie 2018 privind aprobarea programului anual de achizitii publice al Comunei Suseni pentru anul 2019
Hotarea nr 63 din 13 decembrie 2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019
Hotarea nr 64 din 13 decembrie 2018 privind aprobarea planului de ocupare al functiilor publice din cadrul Primariei Comunei Suseni, jud Mures , pentru anul 2019
Hotarea nr 65 din 13 decembrie 2018 privind aprobarea caietului de sarcini pentru achizitia de servicii sociale, de cazare cu masa pe perioada determinata pentru persoanele fara adapost de pe raza Comunei Suseni si a modelului de contract cadru de servicii sociale
Hotararea nr 66 din 13 decembrie 2018 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Suseni pentru anul 2018-2019
Hotarerea nr 67 din 13 decembrie 2018 privind aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul IV 2018
Hotararea nr 1din 13 ianuarie 2019 privind validarea mandatului de consilier al d-lui Negrea Aurel
Hotararea nr 2 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei Suseni, judet Mures
Hotararea nr 3 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea structurii retelei scolare pe anul 2019-2020 pe raza comeni Suseni, judetul Mures
Hotararea nr 4 din 31 ianuarie 2019 privind modificarea art2 al HCL Suseni nr 48/28.08.2018 privind stabilirea destinatiei si a pretului de valorificare a masei lemnoase din fondul forester proprietate publica
Hotararea nr 5 din 31 ianuarie 2019 privind insusirea documentatiei cadastrale, aprobarea diminuarii imobilului- teren extrvilan in suprafata de 195,880 ha identifict in CF nr 50910/Rastolita apartinand de domeniul privat a comunei Suseni
Hotararea nr 6 din 28 februarie 2019 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Suseni
Hotararea nr 7 din 28 februarie 2019 privind validarea rectificarii bugetului local pe anul 2018
Hotararea nr 8 din 28 februarie 2019 privind aprobarea incheierii exercitiului financiar contabil si executia bugetului local pe anul 2018
Hotararea nr 9 din 28 februarie 2019 privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului comunei Suseni, la finele anului 2018
Hotararea nr 10 din 28 februarie 2019 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes social pe anul 2019
Hotararea nr 11 din 28 februarie 2019 privind actulizarea Planului de Analiza si Acoperire a riscurilor pentru Comuna Suseni
Hotararea nr 12 din 28 februarie 2019 privind stabilirea destinatiei si a pretului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica a coumunei Suseni
Hotararea nr 13 din 28 februarie 2019 privind aprobarea executarii pe domeniul public al Comunei Suseni a lucrarilor de contructii a retelei publice de apa si apa uzata in cadrul proiectului de "Modernizare si Extindere Retea de Alimentare cu Apa si Infiintare Retea de Canalizare Menajera in Comuna Suseni"
Horatarea nr 14 din 29 martie 2019 privind aprobarea scoaterii din functiune in vederea casarii si valorificarii mijlocului fix, autoturism Dacia 1310 aflat in domeniul privat al Comunei Suseni
Hotararea nr 15 din 29 martie 2019 privind aprobarea achitarii de la bugetul local a contravalorii cantitatii de 850 mc apa potabila pierduta in urma unor defectiuni tehnice constatate la conducta de apa
Hotararea nr 16 din 29 martie 2019 privind mandatarea reprezentantului autoritatii deliberative a Comunei Suseni de a vota in Adunarea Generala a A.D.I "Aqua invest Mures" modificarea regulamentului serviciului de alimentare cu apa si canalizare
Hotararea nr 17 din 29 martie 2019 privind instituirea unei taxe pentru utilizarea infrastructurii publice locale
Hotararea nr 18 din 18 aprilie 2019 privind aprobarea utilizarii excedentului rezultat la inchiderea exercitiului bugetar al anului 2018
Hotararea nr 19 din 18 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019
Hotararea nr 20 din 18 aprilie 2019 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019
Hotararea nr 21 din 31 mai 2019 privind aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul I 2019
Hotararea nr 22 din 3 mai 2019 privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern
Hotararea nr 23 din 31 mai 2019 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Suseni
Hotararea nr 24 din 31 mai 2019 privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Suseni, judet Mures
Hotararea nr 25 din 31 mai 2019 privind respingerea incheierii unui protocol de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public "Politie-Autoritati Locale Servicii publice in parteneriat"
Hotararea nr 26 din 31 mai 2019 privind actualizarea valorii proiectului "REABILITAREA SI MODERNZAREA GRADINITEI LOC. SUSENI JUD. MURES"
Hotararea nr 27 din 28 iunie 2019 privind alegerea viceprimarului Comunei Suseni
Hotararea nr 28 din 28 iunie 2019 privind modificarea art.1 al HCL Suseni nr.12/28.02.2019
Hotararea nr 29 din 28 iunie 2019 privind stabilirea destinatiei si a pretului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica a Comunei Suseni
Hotararea nr 30 din 28 iunie 2019 privind modificarea art.2 al HCL Suseni nr.48/28.09.2018
Hotararea nr 31 din 28 iunie 2019 privind aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare in jud Mures
Hotararea nr 32 din 28 iunie 2019 privind aprobarea Caietului de saricini si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie "Construire garaj in regim de inaltime parter in curtea Primariei Suseni"
Hotararea nr 33 din 19 iulie 2019 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului proiectului: Reabilitarea si Modernizarea Gradinitei din Localitatea Suseni
Hotararea nr 34 din 02 august 2019 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2019
Hotararea nr 35 din 02 august 2019 privind aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul II 2019
Hotararea nr 36 din 02 august 2019 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Suseni
Hotararea nr 37 din 02 august 2019 privind suplimentarea Programului anunal de achizitii publice al Comunei Suseni pentru anul 2019
Hotararea nr 38 din 02 august 2019 privind aprobarea Caietului de sarcini si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie "Lucrari de reconstruire podet in localitatea Luieriu"
Hotararea nr 39 din 02 august 2019 privind aprobarea unui protocol de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public "POLITIE-AUTORITATI LOCALE SERVICII PUBLICE IN PARTENERIAT"
Hotararea numarul 40 din 27 septembrie 2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
Hotararea nr 41 din 27 septembrie privind modificarea art.1 al HCL Suseni nr 28/28.06.2019 privind stabilirea destinatiei si a pretului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica a comunei Suseni, administrat de R.N.P - Romsilva
Hotararea nr 42 din 27 septembrie 2019 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului de Administratie al Scolii Gimnaziale Suseni pentru anul scolar 2019-2020
Hotararea nr 43 din 27 septembrie 2019 privind modificarea actului constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Aqua Invest Mures"
Hotararea nr 44 din 27 septembrie 2019 privind aprobarea organizarii unei manifestari cultural-sportive pe imobilul-teren de sport -inscris in CF 320/Suseni si imobilul -teren - inscris in CF nr.319/Suseni
Hotararea nr 45 din 31 octombrie 2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
Hotararea nr 46 din 31 octombrie 2019 privind aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul III 2019
Hotararea nr 47 din 31 octombrie 2019 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Suseni, judetul Mures
Hotararea nr 48 din 31 octombrie 2019 privind aprobarea preturilor de referinta pentru masa lemnoasa pe picior ce se va recolta din fondul forestier al Comunei Suseni pentru anul de productie 2020
Hotararea nr 49 din 31 octombrie 2019 privind constituirea echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica